സ.ഉ(എം.എസ്) 10/2018/തസ്വഭവ Dated 27/01/2018

Posted on Monday, October 12, 2020

തദ്ദേശ വകുപ്പ് –ഏകോപിത തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ആയി ശ്രീ അജിത്‌ കുമാര്‍ ഐ എ എസ് നു അധിക ചുമതല 

സ.ഉ(എം.എസ്) 10/2018/തസ്വഭവ Dated 27/01/2018

 

Tags

Inauguration of the Principal Directorate, Local Self Government Department

Posted on Friday, October 9, 2020

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ. സി. മൊയ്തീൻ ഓൺലൈൻ മുഖേന നിർവഹിച്ചു. ശ്രീ. വി. കെ. പ്രശാന്ത്, എംഎൽഎ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻമാരുടെ പ്രതിനിധികൾ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻമാർ, മറ്റ്  ജനപ്രതിനിധികൾ, വകുപ്പ് തലവന്മാർ, ലോക്കൽ ഗവ. കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ, കില ഡയറക്ടർ,  തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊതുജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ. എൻ.

Tags

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1611/2020/തസ്വഭവ Dated 07/09/2020

Posted on Friday, October 9, 2020
പൊതു സർവ്വീസ് വകുപ്പ് തലവൻമാരെ പുനർനാമകരണം ചെയ്തും വിവിധ ഡയറക്ടറേറ്റുകളുടെ ആസ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടും ഉളള ഉത്തരവ്
Tags

സ.ഉ(എം.എസ്) 106/2020/തസ്വഭവ Dated 17/07/2020

Posted on Friday, October 9, 2020
ജീവനക്കാര്യം-തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള അഞ്ച് വകുപ്പുകളെ ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പൊതുസർവ്വീസ് രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
Tags

The 'Department of Town and Country Planning' is renamed  as 'Local Self Government Planning'

Posted on Wednesday, July 29, 2020

In connection with the formation of the Principal Directorate Local Self Government Department (സ.ഉ(എം.എസ്) 106/2020/തസ്വഭവ Dated 17/07/2020) The 'Department of Town and Country Planning' is renamed  a

'Public Health & Environment Department' under the Principal Directorate has been constituted

Posted on Wednesday, July 29, 2020

In connection with the formation of the Principal Directorate  Local Self Government (സ.ഉ(എം.എസ്) 106/2020/തസ്വഭവ Dated 17/07/2020), the 'Public Health & Environment Department' under the Principal Directorate has been const