ശ്രീമതി ഷൈനി.ആർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, എംപവർമെൻ്റിനെ  ഭിന്നശേഷി പരാതി പരിഹാര ഓഫീസറായി നിയമിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്