നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പിനെ  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്ലാനിംഗ്‌  എന്ന്  പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് ഉത്തരവ്

Posted on Wednesday, July 29, 2020

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്ലാനിംഗ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പൊതുസർവ്വീസ് രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് (പരാമർശം: സ.ഉ(എം.എസ്) 106/2020/തസ്വഭവ Dated 17/07/2020) നിലവിലുള്ള നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പിനെ  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്ലാനിംഗ്‌  എന്ന്  പുനർനാമകരണം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 23.07.2020 മുതൽ നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ  ‌വിഭാഗത്തിനെ  'തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്ലാനിംഗ്' എന്നും നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പിന്റെ   ചീഫ് ടൌൺ പ്ലാനർ  തസ്തികയെ 23.07.2020 മുതൽ ' ചീഫ് ടൌൺ പ്ലാനർ ,തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്ലാനിംഗ്' എന്നും   പുനർ നാമകരം ചെയ്ത്    ഉത്തരവായി.