സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2660/2022/LSGD Dated 01/11/2022

Posted on Wednesday, December 7, 2022

ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് രൂപീകരണം-പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിലേയും ജില്ലാ ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസുകളിലേയും ഉദ്യേോഗസ്ഥ സംവിധാനം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2660/2022/LSGD Dated 01/11/2022