ഡയറക്ടറി

 

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടര്‍ എം.ജി. രാജമാണിക്യം ഐ.എ.എസ്. 9446339770
ഡയറക്ടര്‍ (റൂറല്‍) ഡോ. ദിവ്യ എസ്. അയ്യര്‍ ഐ.എ.എസ്. 9496040600
ഡയറക്ടര്‍ (അര്‍ബന്‍) എം.ജി. രാജമാണിക്യം ഐ.എ.എസ്. (i/c)  

 

 പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഓഫീസർമാരുടെയും സെക്ഷനുകളുടെയും ഫോൺ നമ്പറുകൾ 

Sections and eMail IDs

# Name of Section Email ID
1 ACCOUNTS ESTABLISHMENT ae.pdlsgd@kerala.gov.in
2 ACT&RULES ar.pdlsgd@kerala.gov.in
3 AUDIT MONITORING am.pdlsgd@kerala.gov.in
4 CAPACITY DEVELOPMENT cd.pdlsgd@kerala.gov.in
5 CENTRAL PROVIDENT  FUND cpf.pdlsgd@kerala.gov.in
6 CENTRAL & STATE SPONSORED SCHEME css.pdlsgd@kerala.gov.in
7 CIVIL REGISTRATION cr.pdlsgd@kerala.gov.in
8 DECENTRALISED  PLAN dpl.pdlsgd@kerala.gov.in
9 DEPARTMENTAL ESTABLISHMENT de.pdlsgd@kerala.gov.in
10 EMPOWERMENT emp.pdlsgd@kerala.gov.in
11 FINANCE MANGEMENT  fm.pdlsgd@kerala.gov.in
12 FRONT OFFICE fo.pdlsgd@kerala.gov.in
13 GENERAL ESTABLISHMENT ge.pdlsgd@kerala.gov.in
14 INTERNAL ESTABLISHMENT ie.pdlsgd@kerala.gov.in
15 KPEPF kpf.pdlsgd@kerala.gov.in
16 LAW ll.pdlsgd@kerala.gov.in
17 LID & EW ew.pdlsgd@kerala.gov.in
18 LSGD PLANNING plg.pdlsgd@kerala.gov.in
19 PENSION pen.pdlsgd@kerala.gov.in
20 PROGRAMME EXPENDITURE pe.pdlsgd@kerala.gov.in
21 PUBLIC HEALTH ph.pdlsgd@kerala.gov.in
22 PUBLIC RELATION pr.pdlsgd@kerala.gov.in
23 REVENUE rev.pdlsgd@kerala.gov.in
24 SOCIAL SECURITY PENSION  ssp.pdlsgd@kerala.gov.in
25 STATISTICAL PLANNING spl.pdlsgd@kerala.gov.in
26 VIGILANCE vig.pdlsgd@kerala.gov.in