2023 വർഷത്തെ ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം-കരട് സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടിക- തുടർനിർദ്ദേശങ്ങൾ    സർക്കുലർ സംബന്ധിച്ച്