ലോക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് കമ്മീഷന്‍ കരട് വിശേഷാല്‍ ചട്ടങ്ങള്‍

Posted on Thursday, April 12, 2018

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമവികസനം, നഗരകാര്യം, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ എന്‍ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, നഗര-ഗ്രാമസൂത്രണം എന്നീ സര്‍വ്വീസുകളെ ഏകോപിച്ച് ഒരു പൊതു സര്‍വ്വീസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 27.12.2016 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(കൈ) നം. 198/2016/തസ്വഭവ പ്രകാരം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ലോക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് കമ്മീഷന്‍ സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിച്ച കരട് വിശേഷാല്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ അതേ രൂപത്തില്‍ ഏവരുടെയും അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ലോക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് കമ്മീഷന്‍ സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിച്ച കരട് വിശേഷാല്‍ ചട്ടങ്ങളില്‍ന്മേലുള്ള പൊതു അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, അതിനുള്ള സംവിധാനം ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

ലോക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് കമ്മീഷന്‍ സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഏകോപിത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ കരട് വിശേഷാല്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ നടന്നു വരികയാണ്‌. 

 

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടര്‍
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്

LSGD State Service Special Rule 2018 (Draft)

LSGD Subordinate Service Special Rule 2018 (Draft)