വിലാസം

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ്
സ്വരാജ് ഭവന്‍,
നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ പി.ഒ,
തിരുവനന്തപുരം 695003

ഫോണ്‍: 0471-2314526
ഇമെയില്‍ : pd.lsgd@kerala.gov.in