അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ,
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ്
സ്വരാജ് ഭവന്‍, അഞ്ചാം നില,
നന്തന്‍കോട് , കവടിയാര്‍ പി.ഒ,
തിരുവനന്തപുരം 695003

ഫോണ്‍: 0471-2727255
ഇമെയില്‍ : pd.lsgd@kerala.gov.in