29/09/2023 ന് നിശ്ചയിച്ച ഇന്റര്‍വ്യൂ മാറ്റിവച്ച അറിയിപ്പ് .