സ.ഉ(എം.എസ്) 10/2018/തസ്വഭവ Dated 27/01/2018

Posted on Thursday, April 12, 2018

തദ്ദേശ വകുപ്പ് –ഏകോപിത തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ആയി ശ്രീ അജിത്‌ കുമാര്‍ ഐ എ എസ് നു അധിക ചുമതല 

സ.ഉ(എം.എസ്) 10/2018/തസ്വഭവ Dated 27/01/2018