എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം (RDD) - 16.12.2023