സീനിയര്‍ സെക്രട്ടറി / സെക്രട്ടറിമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം - 10.01.2024