പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിലേയ്ക്ക് 5സീറ്റർ എസി കാർ വാഹനം ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയും,മറ്റൊരു 5 സീറ്റർ എസി വാഹനം ഡ്രൈവറില്ലാതെയും-വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.