പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് - ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു