തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് -പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ്-എകീകൃത  പൊതു സര്‍വീസ് -സര്‍വീസ് സംഘടനകളുമായിനടത്തിയ ചര്‍ച്ചയുടെ  നടപടിക്കുറിപ്പ് 

Posted on Thursday, January 17, 2019

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് -പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ്-എകീകൃത  പൊതു സര്‍വീസ് -സര്‍വീസ് സംഘടനകളുമായിനടത്തിയ ചര്‍ച്ചയുടെ  നടപടിക്കുറിപ്പ്