ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി. വി. ബിജുവിനെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി-സേവനത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത്