ജൂനിയര്‍ ഹെല്‍ത്ത്‌ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ Gr I - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം (നഗരകാര്യം) - 31.12.2022 വരെയുള്ള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്