സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം (നഗരകാര്യം) - 31.12.2023 വരെയുള്ള കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്