പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് -ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം 2024-ജീവനക്കാരുടെ ഇൻക്യുമ്പെൻസി വിവരങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ