ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം-2024-ഇൻക്യുമ്പെൻസി pullback-തിരുത്തൽ-അപേക്ഷകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യൽ-നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്