ഭരണ ജാഗ്രത-മലപ്പുറം-കരുവാരക്കുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് സംബന്ധിച്ച്