സ.ഉ(എം.എസ്) 106/2020/തസ്വഭവ Dated 17/07/2020

Posted on Friday, October 9, 2020
ജീവനക്കാര്യം-തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള അഞ്ച് വകുപ്പുകളെ ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പൊതുസർവ്വീസ് രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്