സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1611/2020/തസ്വഭവ Dated 07/09/2020

Posted on Friday, October 9, 2020
പൊതു സർവ്വീസ് വകുപ്പ് തലവൻമാരെ പുനർനാമകരണം ചെയ്തും വിവിധ ഡയറക്ടറേറ്റുകളുടെ ആസ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടും ഉളള ഉത്തരവ്