2023 വർഷത്തെ ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം-ഇൻക്യുമ്പൻസി വിവരങ്ങൾ ചേർക്കൽ-അപേക്ഷ സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിക്കൽ-സംബന്ധിച്ച്

Posted on Tuesday, April 11, 2023

2023 വർഷത്തെ ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം- ഇൻക്യുമ്പൻസി വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയും ,പൊതുസ്ഥലംമാറ്റ അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചും പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ സംബന്ധിച്ച്