സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 570/2018/തസ്വഭവ Dated 27/02/2018

പൊതു സര്‍വീസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിലേക്കായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് ,ഗ്രാമവികസനം, നഗരകാര്യ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരെ വര്‍ക്കിംഗ് അറേഞ്ച് മെന്റ് വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ്.

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 570/2018/തസ്വഭവ Dated 27/02/2018