സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2660/2022/LSGD Dated 01/11/2022

Posted on Wednesday, December 7, 2022

ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് രൂപീകരണം-പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിലേയും ജില്ലാ ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസുകളിലേയും ഉദ്യേോഗസ്ഥ സംവിധാനം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2660/2022/LSGD Dated 01/11/2022

 

Tags

പൊതു സര്‍വ്വീസ് രൂപീകരണം -പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗ രേഖ (കരട്) -ജീവനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും 13.02.2022- വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

Posted on Wednesday, February 9, 2022

തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ പൊതു സര്‍വ്വീസിന്‍റെ ഫംങ്ഷണല്‍ മാന്വലിന്‍റെ കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
     കരട് മാന്വലിന്മേല്‍ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുളള ജീവനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും 13.02.2022-ന് 12.00 മണിയ്ക്കകം lsgdfunctionalmanual2022@gmail.com എന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ അറിയിക്കുന്നതിന് താല്‍പര്യപ്പടുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍   അതിനൊപ്പം അവരുടെ പേര്, തസ്തിക, ഓഫീസ് മേല്‍വിലാസം, മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, ഓഫീസ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ എന്നീ വിവരങ്ങളും കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും അവയില്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ലെന്നും അറിയിക്കുന്നു.

 

 

Tags

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം

Posted on Friday, October 9, 2020

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ. സി. മൊയ്തീൻ ഓൺലൈൻ മുഖേന നിർവഹിച്ചു. ശ്രീ. വി. കെ. പ്രശാന്ത്, എംഎൽഎ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻമാരുടെ പ്രതിനിധികൾ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻമാർ, മറ്റ്  ജനപ്രതിനിധികൾ, വകുപ്പ് തലവന്മാർ, ലോക്കൽ ഗവ. കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ, കില ഡയറക്ടർ,  തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊതുജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ. എൻ.

Tags

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1611/2020/തസ്വഭവ Dated 07/09/2020

Posted on Friday, October 9, 2020
പൊതു സർവ്വീസ് വകുപ്പ് തലവൻമാരെ പുനർനാമകരണം ചെയ്തും വിവിധ ഡയറക്ടറേറ്റുകളുടെ ആസ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടും ഉളള ഉത്തരവ്
Tags

സ.ഉ(എം.എസ്) 106/2020/തസ്വഭവ Dated 17/07/2020

Posted on Friday, October 9, 2020
ജീവനക്കാര്യം-തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള അഞ്ച് വകുപ്പുകളെ ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പൊതുസർവ്വീസ് രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
Tags