2023 വർഷത്തെ ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം-ഇൻക്യുമ്പൻസി വിവരങ്ങൾ ചേർക്കൽ-അപേക്ഷ സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിക്കൽ-സംബന്ധിച്ച്

Posted on Tuesday, April 11, 2023

2023 വർഷത്തെ ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം- ഇൻക്യുമ്പൻസി വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയും ,പൊതുസ്ഥലംമാറ്റ അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചും പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ സംബന്ധിച്ച്

Tags

കേരള വനിതാകമ്മീഷൻ  ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ച 4 ജാഗ്രതാസമിതികൾക്ക് (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്) നൽകുന്ന അവാർഡ് നിർണ്ണയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രൊഫോർമകളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും പകർപ്പുകൾ 

Posted on Friday, December 23, 2022

കേരള വനിതാകമ്മീഷൻ  ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ച 4 ജാഗ്രതാസമിതികൾക്ക് (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്) നൽകുന്ന അവാർഡ് നിർണ്ണയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രൊഫോർമകളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും പകർപ്പുകൾ 

Tags
file

പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ

Posted on Wednesday, December 7, 2022

Principal Directorate - Special Rules for officers of State and Subordinate Services Constituted- Orders lssued Grievance Redressal Cell